• HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IQ CLICK

    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IQ CLICK

    09/08/2017
    Bộ trả lời câu hỏi trắc nghiệm là thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng, trắc nghiệm có nhiều câu đúng, trắc nghiệm sắp xếp theo thứ...